Konzervácia a obnova výtvarných a umelecko-remeselných častí - kostolné lavice v Banskej Hodruši

 

Názov projektu:                             „Konzervácia a obnova výtvarných a umelecko-remeselných častí - kostolné lavice v Banskej Hodruši“

Dotácia z rozpočtu MK SR:       Zmluva č. MK-1234/2014/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            jún - november 2014

Financovanie:                                MK SR

Spolufinancovanie:                     RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľom reštaurovania bola fyzická záchrana originálu - záchrana hmotnej podstaty a praktického využitia lavíc, ich historickej a estetickej hodnoty v maximálne možnej miere, na základe zvolených reštaurátorských postupov - konzervácie a rekonštrukcie narušených a absentujúcich častí diela. Tým bolo možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz v plnom rozsahu. Po reštaurovaní - estetickom dotvorení, plastickom scelení rušivých častí, spevnení a konzervovaní pamiatka spĺňa podmienky pre znovuosadenie a využívanie v interiéri na pôvodnom mieste a verejnej prezentácie. Práce boli vykonané len čiastočne I. Etapa, – realizovaný len jeden súbor lavíc.

 

 

Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši

 

Názov projektu:                            „Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši“

Dotácia z rozpočtu MK SR:       Zmluva č. MK-1233/2014/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            jún - november 2014

Financovanie:                                MK SR

Spolufinancovanie:                     RKC farnosť Žarnovica

 

Zámer projektu:

Cieľom reštaurovania je  fyzická záchrana originálu - záchrana hmotnej podstaty a praktického využitia súsošia ich historickej a estetickej hodnoty v maximálne možnej miere, na základe zvolených reštaurátorských postupov - konzervácie a rekonštrukcie narušených a absentujúcich častí diela. Tým bude možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz v plnom rozsahu. Po reštaurovaní - estetickom dotvorení, plastickom scelení rušivých častí, spevnení a konzervovaní bude pamiatka spĺňať podmienky pre znovuosadenie a využívanie  v exteriéri na pôvodnom mieste a verejnej prezentácie. Prínosom reštaurátorského zásahu bola konzervácia diela, ale najmä záchrana historickej a hmotnej podstaty originálu. Cieľom je prinavrátenie dielu pôvodnú estetickú ale najmä náboženskú podobu. Nakoľko bolo dielo reštaurované len v prvej etape, a neboli prostriedky na komplexné dokončenie reštaurovania, sochy ostávajú zložené a prekryté strechou.