S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Konzervácia a obnova výtvarných a umelecko-remeselných častí – kostolné lavice v Banskej Hodruši

Názov projektu:                             „Konzervácia a obnova výtvarných a umelecko-remeselných častí – kostolné lavice v Banskej Hodruši“

Dotácia z rozpočtu MK SR:       Zmluva č. MK-1234/2014/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            jún – november 2014

Financovanie:                                MK SR

Spolufinancovanie:                     RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľom reštaurovania bola fyzická záchrana originálu – záchrana hmotnej podstaty a praktického využitia lavíc, ich historickej a estetickej hodnoty v maximálne možnej miere, na základe zvolených reštaurátorských postupov – konzervácie a rekonštrukcie narušených a absentujúcich častí diela. Tým bolo možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz v plnom rozsahu. Po reštaurovaní – estetickom dotvorení, plastickom scelení rušivých častí, spevnení a konzervovaní pamiatka spĺňa podmienky pre znovuosadenie a využívanie v interiéri na pôvodnom mieste a verejnej prezentácie. Práce boli vykonané len čiastočne I. Etapa, – realizovaný len jeden súbor lavíc.

Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši

Názov projektu:                            „Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši“

Dotácia z rozpočtu MK SR:       Zmluva č. MK-1233/2014/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            jún – november 2014

Financovanie:                                MK SR

Spolufinancovanie:                     RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľom reštaurovania je  fyzická záchrana originálu – záchrana hmotnej podstaty a praktického využitia súsošia ich historickej a estetickej hodnoty v maximálne možnej miere, na základe zvolených reštaurátorských postupov – konzervácie a rekonštrukcie narušených a absentujúcich častí diela. Tým bude možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz v plnom rozsahu. Po reštaurovaní – estetickom dotvorení, plastickom scelení rušivých častí, spevnení a konzervovaní bude pamiatka spĺňať podmienky pre znovuosadenie a využívanie  v exteriéri na pôvodnom mieste a verejnej prezentácie. Prínosom reštaurátorského zásahu bola konzervácia diela, ale najmä záchrana historickej a hmotnej podstaty originálu. Cieľom je prinavrátenie dielu pôvodnú estetickú ale najmä náboženskú podobu. Nakoľko bolo dielo reštaurované len v prvej etape, a neboli prostriedky na komplexné dokončenie reštaurovania, sochy ostávajú zložené a prekryté strechou.

Vypracovanie architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu

Názov projektu:                             „Vypracovanie architektonicko-historického a umelecko-historického výskumu, ÚZPF č. 1214/1“

Dotácia z rozpočtu MK SR:          Zmluva č. MK-8167/2015/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            august – december 2015

Financovanie:                                 MK SR

Spolufinancovanie:                       RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Banskej Hodruši leží v pamiatkovej zóne a je všeobecne datovaný do poslednej štvrtiny 14. storočia. Aj napriek tomu, že sa jedná o najhodnotnejšiu pamiatku sídla a je stavebne, typologicky aj umelecky mimoriadne zaujímavý a výnimočný, postavený na halde banskej štôlne, jeho stavebný vývoj v súvislosti so známymi historickými informáciami nie je nijako potvrdený. Je potrebné predovšetkým identifikovať jednotlivé stavebné etapy a rozsah zachovanej pôvodnej gotickej hmoty. Na tejto pamiatke doposiaľ neboli vykonané žiadne komplexné pamiatkové výskumy, ktoré sú nutné aj k nasledovnej obnove kostola v narušenom stave. Súčasťou výskumov je archívny výskum a v prípade nálezov drevených prvkov aj dendrochronologický výskum. V prvej etape prác architektonicko-historického výskumu sa vykoná podrobná dokumentácia skutkového stavu s inventarizáciou hodnotných detailov a prvkov, v druhej etape sondážny výskum a na záver vyhodnotie výskumu v písomnej a grafickej podobe spolu s návrhom na obnovu kostola.

Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši

Názov projektu:                             „Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši – II. Etapa, ÚZPF č. 2243/1-8″

Dotácia z rozpočtu MK SR:          Zmluva č. MK-8168/2015/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            júl – november 2015

Financovanie:                                MK SR

Spolufinancovanie:                       RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľom reštaurovania je pokračovanie fyzickej záchrany originálu – záchrany hmotnej podstaty a praktického využitia súsošia ich historickej a estetickej hodnoty v maximálne možnej miere, na základe zvolených reštaurátorských postupov – konzervácie a rekonštrukcie narušených a absentujúcich častí diela. Tým bude možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz v plnom rozsahu.

Po reštaurovaní – estetickom dotvorení, plastickom scelení rušivých častí, spevnení a konzervovaní bude pamiatka spĺňať podmienky pre znovuosadenie a využívanie  v exteriéri na pôvodnom mieste a verejnej prezentácie.

Prínosom reštaurátorského zásahu bola konzervácia diela, ale najmä záchrana historickej a hmotnej podstaty originálu. Cieľom je prinavrátenie dielu pôvodnú estetickú ale najmä náboženskú podobu.

Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši

Názov projektu:                            „Reštaurovanie súsošia Kalvárie v Banskej Hodruši – III. Etapa, ÚZPF č. 2243/1-8“

Dotácia z rozpočtu MK SR:       Zmluva č. MK-332/2016/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            jún – október 2016

Financovanie:                                MK SR

Spolufinancovanie:                     RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľom reštaurovania je dovŕšenie fyzickej záchrany originálu – záchrany hmotnej podstaty a praktického využitia súsošia ich historickej a estetickej hodnoty v maximálne možnej miere, na základe zvolených reštaurátorských postupov – konzervácie a rekonštrukcie narušených a absentujúcich častí diela. Tým bolo možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz v plnom rozsahu.

V roku 2016 boli vykonané reštaurátorské práce – záverečná povrchová úprava – farebná polychrómia v tenkej lazúrnej vrstve podľa zachovaných fragmentov primárnej polychrómie na povrchu súsošia.

Prínosom reštaurátorského zásahu bola konzervácia diela, ale najmä záchrana historickej a hmotnej podstaty originálu. Cieľom je prinavrátenie dielu pôvodnú estetickú ale najmä náboženskú podobu.

Konzervácia a obnova výtvarných a umelecko-remeselných častí – kostolné lavice v Banskej Hodruši – II. etapa

Názov projektu:                             „Konzervácia a obnova výtvarných a umelecko-remeselných častí – kostolné lavice v Banskej Hodruši – II. etapa“

Dotácia z rozpočtu MK SR:       Zmluva č. MK-3687/2017/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                            august – december 2017

Financovanie:                                 MK SR

Spolufinancovanie:                      RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľom reštaurovania bolo pokračovať vo fyzickej záchrane originálu – záchrane hmotnej podstaty a praktického využitia lavíc, ich historickej a estetickej hodnoty v maximálne možnej miere, na základe zvolených reštaurátorských postupov – konzervácie a rekonštrukcie narušených a absentujúcich častí diela. Tým bolo možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz v plnom rozsahu. Po reštaurovaní – estetickom dotvorení, plastickom scelení rušivých častí, spevnení a konzervovaní pamiatka spĺňa podmienky pre znovuosadenie a využívanie v interiéri na pôvodnom mieste a verejnej prezentácie.

Práce boli vykonané čiastočne, II. Etapa, – realizovaný druhý súbor lavíc.

Reštaurovanie vitráží na kostole sv. Mikuláša v Banskej Hodruši.

Názov projektu:                                „Reštaurovanie vitrážnych okien v presbytériu kostola 

                                                                 sv.Mikuláša v Banskej Hodruši“

Dotácia z rozpočtu MK SR:           Zmluva č. MK-1003/2018/1.2

Poskytovateľ:                                     Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 

                                                                 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie:                               august – október 2018

Financovanie:                                   MK SR

Spolufinancovanie:                        RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľ reštaurovania spočíval vo fyzickej záchrane originálu vitrážnych okien, situovaných vo svätyni národnej kultúrnej pamiatky a v ich osadení do ochranného exteriérového izolačného skla. Tým bolo možné, v rámci celkovej pamiatkovej obnovy, prinavrátiť dielu v plnom rozsahu jeho pôvodný architektonicko – výtvarný a náboženský výraz. Po reštaurovaní – estetickom dotvorení, plastickom scelení rušivých častí pamiatka spĺňa podmienky pre znovuosadenie, využívanie na pôvodnom mieste a verejnej prezentácie.

Reštaurátorský výskum kostola sv. Mikuláša – I. etapa.

Názov projektu: „Reštaurátorský výskum kostola sv. Mikuláša“

Dotácia z rozpočtu MK SR:Zmluva č. MK-3829/2019/1.2

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1

Doba realizácie: október – december 2019

Financovanie:MK SR

Spolufinancovanie: RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

  1. vytvoriť dokumentáciu umožňujúcu ďalší progres v záchrane pamiatky a tak zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu kostola ako takého
  2. vytvoriť predpoklady pre zachovať pamiatky v čo najautentickejšej podobe
  3. prinavrátiť pamiatke jej pôvodný architektonicko – výtvarný a kultúrno-spoločenský výraz


Obnova fasády kostola sv. Petra a Pavla – I. etapa

Názov projektu:                             „Obnova fasády kostola sv. Petra a Pavla“

Dotácia z rozpočtu MK SR:         Zmluva č. MK-3627/2019/1.2

Poskytovateľ:                                 Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33,

Doba realizácie:                            september – október 2019

Financovanie:                                MK SR

Spolufinancovanie:                      RKC farnosť Žarnovica

Zámer projektu:

Cieľom projektu je prostredníctvom obnovy fasády prispieť k záchrane a udržaniu národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stav sa neustále zhoršuje, predovšetkým z dôvodu vlhkosti.

Rozsah celkovej obnovy:

Revízia dažďových žľabov a zvodov

Odvedenie dažďových vôd

Sanácia základov voči vlhkosti – drenáž

Odstránenie cementových soklov

Obnova omietok a náter fasád


Najbližšie udalosti